O Nas

Transgraniczna Sieć Gotowości i Reagowania na Choroby

Misją Transgranicznej Sieci Gotowości i Reagowania na Choroby jest wspieranie współpracy i koordynacji instytucji zdrowia publicznego, aby usprawnić zapobieganie rozprzestrzenianiu się przez granice poważnych chorób u ludzi i wspieranie kontroli tego rozprzestrzeniania się, oraz zwalczanie innych poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego na pograniczu litewsko – polskim

GENEZA

Transgraniczna Sieć Gotowości i Reagowania na Choroby, zwana dalej „Siecią” została utworzona w ramach Projektu nr LT-PL-5R-356 pn. „Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System” realizowanego  w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

WARTOŚCI

dobrowolność uczestnictwa

równorzędność wszystkich Partnerów

przejrzystość działania

aktywność i zaangażowanie,

podejmowanie decyzji oparte na konsensusie

wzajemne poszanowanie i tolerancja

otwartość i wzajemne zaufanie

apolityczność

MISJA

Misją Sieci jest wspieranie współpracy i koordynacji instytucji zdrowia publicznego aby usprawnić zapobieganie rozprzestrzenianiu się przez granice poważnych chorób u ludzi i wspieranie kontroli tego rozprzestrzeniania się, oraz zwalczanie innych poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego na pograniczu litewsko – polskim.

W zakresie swej misji Sieć:

  • przyczynia się do zwiększenia zdolności w zakresie monitorowania, wczesnego ostrzegania i oceny reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia,
  • wyszukuje, gromadzi, zestawia, ocenia i rozpowszechnia odpowiednie dane i informacje naukowo-techniczne w zakresie transgranicznych zagrożeń zdrowia,
  • przekazuje informacje, wiedzę fachową i najlepsze praktyki instytucjom działającym w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • promuje i inicjuje badania naukowe konieczne do realizacji jej misji oraz badania stosowane i projekty naukowe dotyczące wykonalności, rozwijania i przygotowywania jej działań,
  • przyczynia się do wzrostu zdolności systemów opieki zdrowotnej w kontekście zarządzania i kontroli zagrożeń chorobami zakaźnymi i innymi szczególnymi problemami zdrowotnymi na pograniczu,
  • wspiera reagowanie na epidemię i wystąpienia chorób na pograniczu litewsko – polskim, w uzupełnieniu do krajowych i innych instrumentów reagowania w tego rodzaju sytuacjach,
  • współpracuje z właściwymi organami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami w zakresie inicjowania i realizacji publicznych kampanii informacyjnych,
  • promuje interoperacyjność krajowych/lokalnych systemów opieki zdrowotnej,
  • ułatwia opracowywanie i realizację działań finansowanych z odpowiednich krajowych i unijnych instrumentów finansowania, w tym realizację wspólnych działań członków Sieci.

CZŁONKOstwo

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie osoby fizyczne, prawne, jak również jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażają wolę współpracy w zakresie realizacji określonych powyżej celów Sieci

CZŁONKOWIE SIECI

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sejnach  

ul. Edwarda Rittlera 2 16-500 Sejny

+48 875 172 314

sekretariat@szpital.sejny.pl

www.szpital.sejny.pl

Administracja Urzędu Miasta w Birštonas 

ul. Jaunimo 2, 59206 Birštonas

+370 319 56 836

sekretore@birstonas.lt

www.birstonas.lt

Powiat Sejneński

ul.1 Maja 1,16-500 Sejny

+48875173910

biuro@powiat.sejny.pl

www.powiat.sejny.pl

Sanatorium Versmė 

B. Sruogos g. 9, LT-59209 Birštonas

+370 319 65662

versme@versme.com

www.versme.com

Gmina Puńsk 

ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk

+48 87 5161 048

ug_punsk@pro.onet.pl

www.ug_punsk.pl

Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Birštonas  

ul. Jaunimo 8, 59206 Birštonas

+370 319 67 018

sekretore@birstopspc.lt

birstonopspc.lt

Zapraszamy do współpracy