Erasmus+

„Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu

Cele Programu

Ogólnym celem Programu jest wspieranie – w ramach uczenia się przez całe życie – rozwoju edukacyjnego, zawodo¬wego i osobistego w obszarze kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu, w Europie i poza nią, a tym samym przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, do tworzenia miejsc pracy dobrej jakości i do spójności społecznej, do stymulowania innowacji, a także do wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Program jest kluczo¬wym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy stra¬tegicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą, zacieśnianiu współ¬pracy w zakresie polityki młodzieżowej w ramach strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

Program promuje następujące cele szczegółowe:
a) mobilność edukacyjną osób i grup oraz współpracę, jakość, włączenie i sprawiedliwość, doskonałość, kreatywność i innowacyjność na szczeblu organizacji i polityk w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
b) mobilność edukacyjną w zakresie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz aktywne uczestnictwo osób mło¬dych oraz współpracę, jakość, włączenie, kreatywność i innowacyjność na szczeblu organizacji i polityk w dziedzinie młodzieży;
c) mobilność edukacyjną personelu sportowego oraz współpracę, jakość, włączenie, kreatywność i innowacyjność na szczeblu organizacji sportowych i polityk w dziedzinie sportu.

Cele Programu są realizowane za pomocą trzech następujących akcji kluczowych, które mają głównie transnarodowy lub międzynarodowy charakter:
a) mobilność edukacyjna („akcja kluczowa 1”);
b) współpraca organizacji i instytucji („akcja kluczowa 2”);
c) wspieranie rozwoju polityki i współpracy w zakresie polityki („akcja kluczowa 3”).

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE

Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna
W dziedzinie kształcenia i szkolenia Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 1:
a) mobilność edukacyjną studentów i kadry instytucji szkolnictwa wyższego;
b) mobilność edukacyjną osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i kadry kształcenia i szkolenia zawodowego;
c) mobilność edukacyjną uczniów i kadry szkolnej;
d) mobilność edukacyjną osób uczących się w ramach edukacji dorosłych i kadry edukacji dorosłych;

Mobilności edukacyjnej na mocy niniejszego artykułu mogą towarzyszyć wirtualne uczenie się i środki takie jak wsparcie językowe, wizyty przygotowawcze, szkolenie i współpraca wirtualna. W przypadku osób, które nie są w stanie uczestniczyć w mobilności edukacyjnej, można ją zastąpić wirtualnym uczeniem się.

Akcja kluczowa 2 Współpraca organizacji i instytucji
W dziedzinie kształcenia i szkolenia Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 2:
a) partnerstwa na rzecz współpracy i wymianę praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę wspierające szerszy i bardziej włączający dostęp do Programu;
b) partnerstwa na rzecz doskonałości, w szczególności Uniwersytety Europejskie, platformy centrów doskonałości zawo¬dowej i wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus;
c) partnerstwa na rzecz innowacji służące wzmocnieniu zdolności innowacyjnych Europy;
d) przyjazne dla użytkownika platformy internetowe i narzędzia do współpracy wirtualnej, w tym usługi wspierające pro¬gram eTwinning i ePlatformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie oraz narzędzia ułatwiające mobilność eduka-cyjną, w tym inicjatywa dotycząca europejskiej karty studenta.

Akcja kluczowa 3
Wspieranie rozwoju polityki i współpracy w zakresie polityki
W dziedzinie kształcenia i szkolenia Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 3:
a) opracowywanie i wdrażanie programów w ramach ogólnych i sektorowych polityk Unii w obszarze kształcenia i szkole¬nia, w tym z pomocą sieci Eurydice lub działań innych odpowiednich organizacji oraz wspieranie procesu bolońskiego;
b) unijne narzędzia i środki, które promują jakość, przejrzystość i uznawalność kompetencji, umiejętności i kwalifika¬cji H;
c) dialog i współpracę w zakresie polityki z odpowiednimi interesariuszami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię oraz europejskimi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
d) środki przyczyniające się do jakościowej i włączającej realizacji Programu;
e) współpracę z innymi instrumentami Unii i wspieranie innych obszarów polityki unijnej;
f) działania na rzecz rozpowszechniania i podnoszenia świadomości dotyczącej wyników i priorytetów polityki europej¬skiej oraz Programu.

Akcje „Jean Monnet”
Program wspiera nauczanie, uczenie się, badania i debaty na temat integracji europejskiej, w tym przyszłych wyzwań i szans dla Unii, za pomocą następujących akcji:
a) akcja „Jean Monnet” w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
b) akcja „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia;
c) wspieranie następujących instytucji realizujących cel o znaczeniu ogólnoeuropejskim: Europejskiego Instytutu Uniwer¬syteckiego we Florencji i działającej w jego ramach Szkoły Rządzenia Transnarodowego; Kolegium Europejskiego (w Brugii i w Natolinie); Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht; Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze; Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w Odense oraz Międzynarodowego Centrum Kształcenia Europejskiego w Nicei.

MŁODZIEŻ

Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna

  1. W dziedzinie młodzieży Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 1:
    a) mobilność edukacyjną osób młodych;
    b) działania wspierające uczestnictwo młodzieży;
    c) działania w ramach DiscoverEU;
    d) mobilność edukacyjną osób pracujących z młodzieżą.

Akcjom na mocy ust. 1 mogą towarzyszyć wirtualne uczenie się i środki takie jak wsparcie językowe, wizyty przygo¬towawcze, szkolenie i współpraca wirtualna. W przypadku osób, które nie są w stanie uczestniczyć w mobilności edukacyj¬nej, można ją zastąpić wirtualnym uczeniem się.

Akcja kluczowa 2 Współpraca organizacji i instytucji
W dziedzinie młodzieży Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 2:
a) partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę wspierające szerszy i bardziej włączający dostęp do Programu;
b) partnerstwa na rzecz innowacji służące wzmocnieniu zdolności innowacyjnych Europy;
c) przyjazne dla użytkownika platformy internetowe i narzędzia do współpracy wirtualnej.

Akcja kluczowa 3
Wspieranie rozwoju polityki i współpracy w zakresie polityki
W dziedzinie młodzieży Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 3:
a) opracowywanie i wdrażanie programu unijnej polityki młodzieżowej, w stosownych przypadkach z pomocą serwisu internetowego Youth Wiki;
b) unijne narzędzia i środki, które promują jakość, przejrzystość i uznawalność kompetencji i umiejętności, w szczegól¬ności za pomocą instrumentu Youthpass;
c) dialog i współpracę w zakresie polityki z odpowiednimi interesariuszami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię oraz europejskimi i międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, unijny dialog młodzieżowy oraz wsparcie na rzecz Europejskiego Forum Młodzieży;
d) środki przyczyniające się do jakościowej i włączającej realizacji Programu, w tym wsparcie na rzecz sieci Eurodesk;
e) współpracę z innymi instrumentami Unii i wspieranie innych obszarów polityki unijnej;
f) działania na rzecz rozpowszechniania i podnoszenia świadomości dotyczącej wyników i priorytetów polityki europej¬skiej oraz Programu.

SPORT

Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna
W dziedzinie sportu Program wspiera mobilność personelu sportowego w ramach akcji kluczowej 1.
Mobilności edukacyjnej na mocy niniejszego artykułu mogą towarzyszyć wirtualne uczenie się i środki takie jak wsparcie językowe, wizyty przygotowawcze, szkolenie i współpraca wirtualna. W przypadku osób, które nie są w stanie uczestniczyć w mobilności edukacyjnej, można ją zastąpić wirtualnym uczeniem się.

Akcja kluczowa 2 Współpraca organizacji i instytucji
W dziedzinie sportu Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 2:
a) partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę wspierające szerszy i bardziej włączający dostęp do Programu;
b) niekomercyjne imprezy sportowe mające na celu dalsze rozwijanie europejskiego wymiaru sportu i promowanie kwes¬tii istotnych dla sportu powszechnego.

Akcja kluczowa 3
Wspieranie rozwoju polityki i współpracy w zakresie polityki
W dziedzinie sportu Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 3:
a) opracowywanie i wdrażanie programu unijnej polityki dotyczącej sportu i aktywności fizycznej;
b) dialog i współpracę w zakresie polityki z odpowiednimi interesariuszami, w tym europejskimi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w dziedzinie sportu;
c) środki przyczyniające się do jakościowej i włączającej realizacji Programu;
d) współpracę z innymi instrumentami Unii i wspieranie innych obszarów polityki unijnej;
e) działania na rzecz rozpowszechniania i podnoszenia świadomości dotyczącej wyników i priorytetów polityki europej¬skiej oraz Programu.