Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA)

Dlaczego potrzebujemy HERA?

na całym świecie pojawia się coraz więcej ognisk chorób zakaźnych wyciągnięcie wniosków z COVID-19:
współpraca sprawia, że jesteśmy silniejsi;
musimy być lepiej przygotowani na przyszłe pandemie i przejść od doraźnej do zorganizowanej współpracy ze wszystkimi podmiotami

Misja HERA

lepsza koordynacja bezpieczeństwa zdrowotnego w UE przed kryzysami i w ich trakcie
jednoczenie działań państw członkowskich UE, przemysłu i odpowiednich zainteresowanych stron
opracowywanie, produkcja, zamawianie, gromadzenie zapasów i sprawiedliwa dystrybucja medycznych środków przeciwdziałania
wzmocnienie globalnej struktury reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia

HERA jest wspólnym dla państw członkowskich i instytucji UE ośrodkiem kontroli zasobów i misji, którego zadaniem jest lepsze przygotowanie UE na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia.

Czym zajmuje się HERA?

FAZA GOTOWOŚCI

Oceny zagrożeń i gromadzenie informacji
Zaawansowane badania i rozwój w zakresie medycznych środków przeciwdziałania Zwiększanie potencjału przemysłowego Pozyskiwanie i dystrybucja medycznych środków przeciwdziałania
Uruchomienie przez Radę na wniosek Komisji
Zwiększenie zdolności gromadzenia zapasów
Koniec stanu zagrożenia zdrowia
Pogłębianie wiedzy i umiejętności

FAZA ZAGROŻENIA
Zapewnienie dostępności, dostaw i rozprowadzenia medycznych środków przeciwdziałania
Działanie w charakterze centralnej jednostki zakupującej
Monitorowanie medycznych środków przeciwdziałania
Uruchamianie środków nadzwyczajnych na prace badawcze, zwiększone moce produkcyjne EU FAB i finansowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

Czym są medyczne środki przeciwdziałania?
Medyczne środki przeciwdziałania służą do diagnostyki i profilaktyki schorzeń oraz ochrony przed schorzenia¬mi lub ich leczenia w sytuacji stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Przykłady to: szczepionki, antybiotyki, sprzęt medyczny, odtrutki chemiczne, środki terapeutyczne, testy diagnostyczne lub środki ochrony indywi-dualnej, takie jak rękawice lub maski.

Wymiar międzynarodowy

W ścisłej współpracy z partnerami światowymi HERA będzie:
zajmować się problemem wąskich gardeł w międzynarodowych łańcuchach dostaw i poszerzać światowe moce produkcyjne
wzmacniać globalny nadzór
ułatwiać współpracę międzynarodową i wspierać medyczne środki przeciwdziałania w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia
wspierać kraje o niskim i średnim dochodzie w budowaniu wiedzy fachowej oraz rozwijaniu zdolności produkcyjnych i dystrybucyjnych
wspierać dostęp do medycznych środków przeciwdziałania finansowanych przez UE

Zarządzanie

Zarząd HERA: kształtuje strategiczny kierunek unijnej i krajowej gotowości i reagowania w dziedzinie zdrowia
Członkowie: Państwa członkowskie, Komisja Europejska
Sieć HERA obejmująca podobne organy krajowe lub regionalne: przyczynia się do zapewnienia dostępności i przystępności medycznych środków przeciwdziałania
Forum doradcze HERA w którym uczestniczą zewnętrzne zainteresowane strony (przemysł, środowisko akademickie i społeczeństwo obywatelskie): doradza w zakresie planowania i realizacji działalności naukowej, zdrowotnej i przemysłowej HERA
Rada ds. kryzysów zdrowotnych: koordynuje działania w odpowiedzi na kryzys
Członkowie: Państwa członkowskie, Komisja Europejska