2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos pagrindinis tikslas yra gerinti pasienio bendruomenių gerovę per tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijos kultūros ir gamtos paveldo naudojimą.

2021-2027 m. Programa apima šias teritorijas Lietuvos ir Lenkijos Respublikose:
• Marijampolės apskritis (Lietuva);
• Alytaus apskritis (Lietuva);
• Tauragės apskritis (Lietuva);
• Kauno apskritis (Lietuva);
• Vilniaus apskritis (išskyrus Vilniaus miestą); (Lietuva);
• Balstogės subregionas (Lenkija);
• Elckio subregionas (Lenkija);
• Suvalkų subregionas (Lenkija).

Programos pagrindiniai tikslai

2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa apimtų tris prioritetus:
• 1 prioritetas. Aplinkos gerovės skatinimas.
• 2 prioritetas. Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas.
• 3 prioritetas. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas.
Toliau pateikiama Programos detalizacija pagal konkrečiuosius tikslus, preliminarias lėšų paskirstymo proporcijas ir įgyvendinamas veiklas. Bendras preliminarus Programos biudžetas – 57,1 mln. Eur , iš jų finansavimas iš ERPF 45,7 mln. Eur.

1 prioritetas. Aplinkos gerovės skatinimas.
1.1 konkretus tikslas. (vii) Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinti visų rūšių taršą.
Preliminarus ES įnašas: 30 proc. biudžeto (13,7 mln. Eur ERPF lėšų)
Įgyvendinamos veiklos:

 • keitimasis patirtimi apie gamtos apsaugos, biologinės įvairovės išsaugojimo, taršos mažinimo, žaliosios infrastruktūros plėtros srityse taikomą politiką;
 • bendri veiksmai ir bendradarbiavimas aplinkosauginio švietimo ir sąmoningumo didinimo srityje;
 • saugomų teritorijų pritaikymas darniam turizmui ir švietimui;
 • žaliųjų viešųjų erdvių kaimo ir miesto vietovėse priežiūra ir gerinimas;
 • bendri veiksmai, kuriais siekiama sumažinti vandens taršą (pesticidais, sunkiaisiais metalais, kitais teršalais), įskaitant vandens taršą upių baseinuose;
 • bendras pilotinių vandens ir nuotekų sprendimų kūrimas;
 • bendradarbiavimas ir bendri veiksmai, kuriais nustatomi ir stiprinami funkciniai ryšiai ir (arba) sritys, susijusios su aplinkos apsauga ir gamtos išsaugojimu Programos teritorijoje ir jos artimiausioje kaimynystėje, didinant teigiamo poveikio aplinkai pasienio teritorijoje mastą.

2 prioritetas. Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas
2.1 konkretus tikslas. (vi) Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinant sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos. Preliminarus ES įnašas: 20 proc. biudžeto (9,14 mln. Eur ERPF lėšų) Įgyvendinamos veiklos:

 • bendras sveikatos priežiūros paslaugų, ilgalaikės priežiūros paslaugų, pagalbos linijų, elektroninių paslaugų, susijusių su sveikata, skubios pagalbos paslaugų, bendrų mokymų medikams, pagalbiniam personalui ir savanoriams kūrimas ar atnaujinimas;
 • bendri veiksmai ir bendradarbiavimas, skatinantys aktyvų ir sveiką senėjimą;
 • mobiliųjų sveikatos priežiūros paslaugų plėtra;
 • bendri veiksmai ir bendradarbiavimas psichikos sveikatos srityje.

2 prioritetas. Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas
2.2 konkretus tikslas. (v) Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse
Preliminarus ES įnašas: 30 proc. biudžeto (13.7 mln. Eur ERPF lėšų)
Įgyvendinamos veiklos:

 • bendrų rinkodaros strategijų kūrimas ir jų įgyvendinimas;
 • bendrų turizmo ir kultūros maršrutų kūrimas;
 • bendri kultūriniai renginiai ir veikla, įskaitant partnerių kitoje sienos pusėje paiešką, kurie vykdytų atitinkamą veiklą;
 • bendrų turizmo ir kultūros produktų kūrimas;
 • tvarus gamtos ir kultūros paveldo, įskaitant nematerialias vertybes, vystymas turizmo ir bendruomenės poreikiams (socialiniams, edukaciniams, kultūriniams);
 • bendros iniciatyvos kultūros ir gamtos paveldo objektų priežiūros ir atgaivinimo srityje;
 • bendradarbiavimas ir bendri veiksmai, įgyvendinant turizmo pasienio funkcinės zonos koncepcijas, pasiūlytas EK tyrime „Turizmo pasienio funkcinės zonos sukūrimo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje pagrindinių elementų nustatymas”.

3 prioritetas. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas
3.1 konkretus tikslas. (iii) Tarpusavio pasitikėjimo, visų pirma skatinant žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstus veiksmus, stiprinimas
Preliminarus ES įnašas: 10 proc. biudžeto (4.57 mln. Eur ERPf lėšų)
Įgyvendinamos veiklos:

 • iniciatyvų (konferencijų, seminarų ir kt.), kuriomis siekiama stiprinti vietos veikėjų tinklų kūrimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, įgyvendinimas;
 • bendri mokymai ir kitokio pobūdžio gebėjimų stiprinimas;
 • bendri renginiai ir kultūrinė veikla;
 • veikla, remianti piliečių dalyvavimą priimant sprendimus, politinį dalyvavimą, vietos bendruomenių organizacijų veiklos užtikrinimą, piliečių pilietinės galios stiprinimą ir jų pilietinį įsitraukimą;
 • bendradarbiavimui reikalingos nedidelės apimties įrangos ir infrastruktūros įsigijimas;
 • pasienio bendruomenių sporto ir sveikos gyvensenos skatinimas,

3 prioritetas. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas
3.2 konkretus tikslas. (vi) Kiti veiksmai, kuriais remiamas geresnis bendradarbiavimo valdymas Preliminarus ES įnašas: 10 proc. biudžeto (4.57 mln. Eur ERPF lėšų)
Įgyvendinamos veiklos:

 • gerosios patirties perdavimas ir vietos, regioninių ir nacionalinių valdžios institucijų bei viešųjų paslaugų teikėjų bendradarbiavimo veikla;
 • bendrų mokymo programų, internetinių mokymo ir studijų programų, bendradarbiavimo ir bendrų veiksmų profesinio mokymo srityje kūrimas ir įgyvendinimas;
 • bendradarbiavimas su darbdaviais ir praktinio mokymosi organizavimas programos teritorijoje esančiose privačiose įmonėse;
 • bendri veiksmai ir bendradarbiavimas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo paslaugų srityje.
 • keitimasis žiedinės ekonomikos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse taikomos politikos patirtimi;
 • dalijimasis gerąja patirtimi socialinės integracijos ir darbo su socialiai pažeidžiamomis grupėmis srityje, bendras socialinių paslaugų kūrimas ar atnaujinimas, įskaitant pilotavimą ir socialines inovacijas; bendri mokymai socialinių paslaugų teikėjams ir kitiems specialistams, dirbantiems su tikslinėmis grupėmis;
 • bendra tikslinėms grupėms skirta veikla (renginiai, seminarai ir kt.);
 • nedidelės apimties įrangos ir investicijų, reikalingų bet kokio pobūdžio bendradarbiavimui, įsigijimas.
 • bendri veiksmai, kuriais nustatomi ir stiprinami funkciniai teminiai ryšiai Programos teritorijoje ir jos artimiausioje kaimynystėje, didinantys poveikį tarpvalstybinei teritorijai.