Erasmus +

Erasmus +

Sąjungos veiksmų švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto srityse programa „Erasmus+

Programos tikslai

Bendrasis Programos tikslas – pasitelkiant mokymąsi visą gyvenimą remti žmonių edukacinį, profesinį ir asmeninį tobulėjimą švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto srityse Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos, prie inovacijų skatinimo ir europinės tapatybės bei aktyvaus pilietiškumo stiprinimo. Programa turi būti itin svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, kuria remiamas Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje įgyvendinimas, įskaitant jo sektorines darbotvarkes, padedama plėtoti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje pagal 2019–2027 m. Europos Sąjungos jaunimo strategiją ir vystomas europinis sporto aspektas.

Konkretieji Programos tikslai yra propaguoti:
a)asmenų ir grupių mobilumą mokymosi tikslais ir bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį ir teisingumą, meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir politikos švietimo ir mokymo srityje lygmeniu;
b)jaunimo mobilumą neformaliojo ir savaiminio mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas jaunimo reikalų srities organizacijų ir politikos lygmeniu;
c)sporto darbuotojų mobilumą mokymosi tikslais ir bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas sporto organizacijų ir sporto politikos lygmeniu.

Programos tikslų siekiama įgyvendinant šiuos tris pagrindinius veiksmus, kurie daugiausia yra arba tarpvalstybinio, arba tarptautinio pobūdžio:
a)mobilumas mokymosi tikslais (1 pagrindinis veiksmas);
b)organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas (2 pagrindinis veiksmas) ir
c)politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas (3 pagrindinis veiksmas).

ŠVIETIMAS IR MOKYMAS

1 pagrindinis veiksmas Mobilumas mokymosi tikslais

Švietimo ir mokymo srityje pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą remiami tokie veiksmai:
a)aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais;
b)profesinio rengimo ir mokymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais;
c)bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais;
d)besimokančių suaugusiųjų švietimo ir suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais;

2 pagrindinis veiksmas Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas
Švietimo ir mokymo srityje pagal Programos 2 pagrindinį veiksmą remiami tokie veiksmai:
a)bendradarbiavimo ir patirties mainų partnerystės, įskaitant nedidelio masto partnerystes, kuriomis skatinamos platesnės ir įtraukesnės galimybės dalyvauti Programoje;
b)partnerystės, kuriomis siekiama meistriškumo, visų pirma, Europos universitetai, profesinio meistriškumo centrų platformos ir „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos;
c)inovacijų partnerystės, kuriomis didinamas Europos inovacinis pajėgumas;
d)patogios naudoti interneto platformos ir virtualiojo bendradarbiavimo priemonės, įskaitant paramos tarnybas, skirtas „eTwinning“ ir Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninei platformai, ir mobilumo mokymosi tikslais skatinimo priemonės, įskaitant Europos studento pažymėjimo iniciatyvą.

3 pagrindinis veiksmas Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas
Švietimo bei mokymo srityje pagal Programos 3 pagrindinį veiksmą remiami tokie veiksmai:
a)Sąjungos bendros ir sektorinės politikos darbotvarkių rengimas ir įgyvendinimas švietimo bei mokymo srityse, be kita ko, remiant tinklui „Eurydice“ ar kitoms atitinkamoms organizacijoms savo veikla, ir parama Bolonijos procesui;
b)Sąjungos priemonių, kuriomis skatinama kompetencijų, įgūdžių ir kvalifikacijos kokybė, skaidrumas ir pripažinimas (30);
c)politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant švietimo bei mokymo srities Sąjungos masto tinklus, Europos ir tarptautines organizacijas;
d)priemonės, kuriomis prisidedama prie aukštos kokybės ir įtraukaus Programos įgyvendinimo;
e)bendradarbiavimas su kitomis Sąjungos priemonėmis ir parama kitų sričių Sąjungos politikai;
f)informacijos skleidimo ir informuotumo apie Europos politikos rezultatus ir prioritetus ir apie Programą didinimo veikla.

„Jean Monnet“ veiksmai
Pagal Programą mokymas, mokymasis, moksliniai tyrimai ir debatai Europos integracijos klausimais ir apie Sąjungos laukiančius iššūkius bei galimybes remiami tokiais veiksmais:
a)„Jean Monnet“ veiksmais aukštojo mokslo srityje;
b)„Jean Monnet“ veiksmais švietimo ir mokymo srityje;

JAUNIMAS

1 pagrindinis veiksmas Mobilumas mokymosi tikslais
Jaunimo srityje pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą remiami tokie veiksmai:
a)jaunimo mobilumas mokymosi tikslais;
b)jaunimo dalyvavimo veikla;
c)„Discover EU“ veikla;
d)su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais;

2 pagrindinis veiksmas Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas
Jaunimo srityje pagal Programos 2 pagrindinį veiksmą remiami tokie veiksmai:
a)bendradarbiavimo ir patirties mainų partnerystės, įskaitant nedidelio masto partnerystes, kuriomis skatinamos platesnės ir įtraukesnės galimybės dalyvauti Programoje;
b)inovacijų partnerystės, kuriomis didinamas Europos inovacinis pajėgumas;
c)patogios naudoti interneto platformos ir virtualiojo bendradarbiavimo priemonės.

3 pagrindinis veiksmas Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas
Jaunimo srityje pagal Programos 3 pagrindinį veiksmą remiami tokie veiksmai:
a)Sąjungos jaunimo politikos darbotvarkės rengimas ir įgyvendinimas, remiant, priklausomai nuo to, kas aktualu, jaunimo vikio tinklui;
b)Sąjungos priemonės, kuriomis skatinama kompetencijų ir įgūdžių kokybė, skaidrumas ir pripažinimas, visų pirma naudojant „Youthpass“;
c)dialogas politikos klausimais ir bendradarbiavimas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant jaunimo srities Europos masto tinklus, Europos ir tarptautines organizacijas, ES jaunimo dialogas ir parama Europos jaunimo forumui;
d)priemonės, kuriomis prisidedama prie aukštos kokybės ir įtraukaus Programos įgyvendinimo, įskaitant paramą tinklui „Eurodesk“;
e)bendradarbiavimas su kitomis Sąjungos priemonėmis ir parama kitų sričių Sąjungos politikai;
f)informacijos skleidimo ir informuotumo apie Europos politikos rezultatus ir prioritetus ir apie Programą didinimo veikla.

SPORTAS

1 pagrindinis veiksmas Mobilumas mokymosi tikslais
Sporto srityje pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą remiamas sporto darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais.

2 pagrindinis veiksmas Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas
Sporto srityje pagal Programos 2 pagrindinį veiksmą remiami tokie veiksmai:
a)bendradarbiavimo ir patirties mainų partnerystės, įskaitant nedidelio masto partnerystes, kuriomis skatinamos platesnės ir įtraukesnės galimybės dalyvauti Programoje;
b)pelno nesiekiantys sporto renginiai, kuriais siekiama toliau plėtoti europinį sporto aspektą ir kelti mėgėjiškam sportui aktualius klausimus.

3 pagrindinis veiksmas Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas
Sporto srityje pagal Programos 3 pagrindinį veiksmą remiami tokie veiksmai:
a)Sąjungos sporto ir fizinio aktyvumo politikos darbotvarkės rengimas ir įgyvendinimas;
b)dialogas politikos klausimais ir bendradarbiavimas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant sporto srities Europos ir tarptautines organizacijas;
c)priemonės, kuriomis prisidedama prie aukštos kokybės ir įtraukaus Programos įgyvendinimo;
d)bendradarbiavimas su kitomis Sąjungos priemonėmis ir parama kitų sričių Sąjungos politikai;
e)informacijos skleidimo ir informuotumo apie Europos politikos rezultatus ir prioritetus ir apie Programą didinimo veikla.