EU4HEALTH

Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“)

Bendrieji tikslai

Programa turi Sąjungos pridėtinę vertę ir papildo valstybių narių politikos priemones, siekiant gerinti žmonių sveikatą visoje Sąjungoje ir užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą visose Sąjungos politikos ir veiklos srityse. Ja siekiama šių bendrųjų tikslų, kai taikytina, vadovaujantis bendros sveikatos koncepcija:
a) gerinti ir puoselėti sveikatą Sąjungoje, kad būtų sumažinta užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų našta, remiant sveikatinimą ir ligų prevenciją, mažinant sveikatos netolygumus, skatinant sveiką gyvenseną ir gerinant galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;
b) apsaugoti Sąjungos gyventojus nuo didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir gerinti sveikatos sistemų reagavimą ir valstybių narių veiklos koordinavimą, siekiant įveikti tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai;
c) gerinti vaistų ir medicinos priemonių, taip pat krizės atveju svarbių produktų prieinamumą, pasiekiamumą ir įperkamumą Sąjungoje ir remti su tokiais produktais susijusias inovacijas;
d) stiprinti sveikatos priežiūros sistemas didinant jų atsparumą ir išteklių naudojimo efektyvumą, visų pirma:
i) remti integruotą ir koordinuotą valstybių narių darbą;
ii) skatinti geriausios praktikos įgyvendinimą ir skatinti keitimąsi duomenimis;
iii) stiprinti sveikatos priežiūros darbuotojų žmogiškuosius išteklius;
iv) spręsti demografinių pokyčių keliamus iššūkius ir
v) daryti pažangą skaitmeninės transformacijos srityje;

Konkretūs tikslai

a) užtikrinant sinergiją su kitais atitinkamais Sąjungos veiksmais, remti ligų prevencijos, sveikatinimo ir su sveikatą lemiančiais veiksniais susijusius veiksmus, be kita ko, mažinant žalą sveikatai dėl neteisėto narkotikų vartojimo ir priklausomybės, remti veiksmus, kuriais siekiama mažinti sveikatos netolygumus, gerinti sveikatos raštingumą, gerinti pacientų teises ir pacientų saugą, priežiūros kokybę ir tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą, taip pat veiksmus, kuriais siekiama gerinti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų, visų pirma vėžio ir vaikų vėžio, stebėjimą, diagnostiką ir gydymą, taip pat remti veiksmus, kuriais siekiama gerinti psichikos sveikatą, ypatingą dėmesį skiriant naujiems sveikatos priežiūros modeliams ir ilgalaikės priežiūros iššūkiams, siekiant sustiprinti sveikatos sistemų atsparumą Sąjungoje;

Veiksmai

a) parama programų, kuriomis remiamos valstybės narės, kūrimui ir įgyvendinimui ir parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama gerinti sveikatinimą ir ligų prevenciją;
b) parama apklausų, tyrimų, palyginamų duomenų ir statistikos rinkimo, kai tikslinga įskaitant pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis, metodikų, klasifikacijų, mikromodeliavimo, bandomųjų projektų, rodiklių, žinių sklaidos ir lyginamųjų tyrimų įgyvendinimui ir tolesnei plėtrai;
c) parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama sukurti sveiką ir saugią miesto, darbo ir mokyklos aplinką, sudaryti sąlygas rinktis sveiką gyvenseną, skatinti sveiką mitybą ir reguliarią fizinę veiklą, atsižvelgiant į pažeidžiamoms grupėms priklausančių žmonių poreikius visuose gyvenimo etapuose, siekiant skatinti gerą sveikatą visą gyvenimą;
d) parama valstybėms narėms, siekiant užtikrinti veiksmingą atsaką į užkrečiamąsias ligas ir vykdant tokių ligų prevenciją, priežiūrą, diagnostiką ir gydymą;
e) parama valstybių narių veiksmams sveikatinimo ir ligų prevencijos srityje visą asmens gyvenimą, mažinant rizikos sveikatai veiksnius, tokius kaip nutukimas, nesveika mityba ir fizinės veiklos stoka;
f) parama veiksmams, kuriais siekiama gerinti psichinę sveikatą;
g) parama veiksmams, siekiant papildyti valstybių narių priemones, kuriomis mažinama neteisėto narkotikų vartojimo ir priklausomybės daroma žala sveikatai, įskaitant informavimo ir prevencijos priemones;
h) parama siekiant įgyvendinti politikos priemones ir veiksmus, kuriais mažinama sveikatos netolygumai ir nelygybė sveikatos srityje, susiję su sveikatos priežiūra;
i) parama veiksmams, siekiant didinti sveikatos raštingumą;
j) parama Europos kovos su vėžiu kodekso rekomendacijų propagavimui bei įgyvendinimui ir parama to kodekso dabartinio leidimo peržiūrai;
k) veiksmai, kuriais siekiama remti vėžio registrų įgyvendinimą visose valstybėse narėse;
l) tolesnis dalyvaujančių valstybių narių atitinkamų nacionalinių įstaigų bendradarbiavimas, siekiant remti virtualaus Europos kompetencijos tinklo kūrimą, kad būtų sustiprinti visų rūšių vėžio, įskaitant vaikų vėžį, moksliniai tyrimai ir tolesnis klinikinių duomenų rinkimas bei keitimasis jais, taip pat mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas kasdienei vėžiu sergančių pacientų priežiūrai ir gydymui;
m) parama veiksmams, kuriais siekiama gerinti onkologinės priežiūros kokybę, įskaitant, kiek tai susiję su prevencija, patikromis, ankstyvąja diagnostika, stebėsena ir gydymu, pagalbine ir palaikomąja slauga, taikant integruotą ir į pacientą orientuotą požiūrį, ir parama kokybės užtikrinimo sistemų, skirtų vėžio centrams ar kitiems centrams, kuriuose gydomi vėžiu sergantys pacientai, įskaitant centrus, kuriuose gydomi vaikų vėžiu sergantys pacientai, diegimui;
n) parama kuriant vėžio centrams ir centrams, kuriuose gydomi vėžiu sergantys pacientai, skirtas kokybės užtikrinimo sistemas;
o) parama mechanizmams, skirtiems tarpspecialybiniams pajėgumams stiprinti ir tęstiniam švietimui, ypač onkologijos paslaugų srityje;
p) veiksmai, kuriais remiama vėžį įveikusių asmenų ir juos prižiūrinčių asmenų gyvenimo kokybė, įskaitant psichologinę pagalbą, skausmo kontrolę ir sveikatos aspektus, susijusius su profesine reintegracija;
q) bendradarbiavimo pacientų teisių, pacientų saugos ir priežiūros kokybės klausimais stiprinimas;
r) parama veiksmams, susijusiems su epidemiologine priežiūra, kuriais prisidedama prie veiksnių, kurie daro įtaką asmenų sveikatai arba ją lemia, vertinimo;
s) parama, užtikrinant sinergiją su kitomis programomis, veiksmams, kuriais siekiama gerinti geografinį sveikatos priežiūros darbuotojų pasiskirstymą ir veiksmus, skirtus išvengti didelio medicinos darbuotojų trūkumo kai kuriose vietose, nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai;
t) parama gairių, skirtų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų prevencijai ir valdymui, ir gerosios patirties mainų priemonių ir tinklų šioje srityje kūrimui;
u) parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama mažinti sveikatą lemiančius veiksnius, be kita ko, mažinti alkoholio daromą žalą ir tabako vartojimą;
v) parama priemonėms ir platformoms, siekiant surinkti realiomis sąlygomis gaunamus duomenis apie vakcinų saugumą, veiksmingumą ir poveikį, kai jos panaudojamos;
w) parama iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti skiepijimo aprėptį valstybėse narėse;
x) komunikacijos veikla, skirta visuomenei ir suinteresuotiesiems subjektams, siekiant propaguoti Sąjungos veiksmus šiame priede nurodytose srityse;
y) visuomenei ir tikslinėms grupėms skirtos informuotumo didinimo kampanijos ir komunikacijos veikla, kuriomis siekiama užkirsti kelią nepasitikėjimui vakcinomis, klaidingai informacijai ir dezinformacijai, susijusiai su ligų prevencija, priežastimis ir gydymu, papildant nacionalines kampanijas ir komunikacijos veiklą šiais klausimais;
z) į visuomenę nukreipta komunikacijos apie rizikas sveikatai ir sveikatą lemiančius veiksnius veikla;
za) parama veiksmams, kuriais siekiama sumažinti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų riziką.

stiprinti Sąjungos didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos, pasirengimo joms ir greito reagavimo į jas pajėgumą pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir gerinant sveikatos krizių valdymą, visų pirma koordinuojant, teikiant ir dislokuojant skubios sveikatos priežiūros pajėgumus, skatinant rinkti duomenis, keistis informacija, vykdyti stebėseną, savanoriško nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų testavimo nepalankiomis sąlygomis koordinavimą ir plėtoti kokybiškos sveikatos priežiūros standartus nacionaliniu lygmeniu;

Veiksmai

a) ypatingos svarbos sveikatos infrastruktūros stiprinimas, kad būtų galima įveikti sveikatos krizes, remiant protrūkių priežiūros, prognozavimo, prevencijos ir valdymo priemonių diegimą;
b) parama veiksmams, kuriais siekiama skatinti Sąjungos masto sveikatos krizių prevenciją bei pasirengimą ir valdymo pajėgumą ir reagavimo pajėgumą Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, įskaitant savanoriškus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, atsarginių priemonių planavimą ir pasirengimo veiklą, remiant kokybiškos sveikatos standartų plėtrą nacionaliniu lygmeniu, veiksmingo parengties ir reagavimo koordinavimo mechanizmus ir tų veiksmų koordinavimą Sąjungos lygmeniu;
c) parama veiksmams, siekiant sukurti integruotą kompleksinę informavimo apie riziką sistemą, apimančią visus sveikatos krizės etapus, būtent prevenciją, pasirengimą, reagavimą ir atsigavimą;
d) parama prevenciniams veiksmams, kuriais pažeidžiamos grupės apsaugomos nuo grėsmių sveikatai, ir veiksmams, kuriais reagavimas į sveikatos krizes ir jų valdymas pritaikomi prie tų pažeidžiamų grupių poreikių, pvz., veiksmais, kuriais užtikrinamos pagrindinės priežiūros paslaugos pacientams, sergantiems lėtinėmis ar retomis ligomis;
e) parama veiksmams, kuriais siekiama šalinti šalutinius sveikatos krizės padarinius sveikatai, visų pirma pasekmes psichikos sveikatai, vėžiu sergantiems pacientams, lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams ir kitiems pažeidžiamiems asmenims, įskaitant priklausomybę turinčius asmenis, ŽIV / AIDS sergančius asmenis, hepatitu ar tuberkulioze sergančius asmenis;
f) parama, užtikrinant sinergiją su kitomis programomis, medicinos ir visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojų mokymo ir edukacinėms kvalifikacijos kėlimo programoms ir laikinųjų darbuotojų mainų programoms, visų pirma siekiant gerinti jų skaitmeninius įgūdžius;
g) parama Sąjungos etaloninių laboratorijų, Sąjungos etaloninių centrų bei kompetencijos centrų steigimui ir veiklos koordinavimui;
h) valstybių narių pasirengimo ir reagavimo priemonių, pavyzdžiui, susijusių su sveikatos krizių valdymu, atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir skiepijimu, auditas;
i) į visuomenę nukreipta komunikacija rizikos valdymo ir pasirengimo sveikatos krizėms srityje;
j) parama didesnei nacionalinių sistemų veiklos rezultatų konvergencijai rengiant sveikatos rodiklius, atliekant analizę ir skleidžiant žinias, taip pat organizuojant savanorišką nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
k) parama tyrimų, rizikos vertinimo ir rizikos valdymo veiklai, susijusiai su gyvūnų sveikatos, aplinkos veiksnių ir žmonių ligų tarpusavio ryšiu, be kita ko, per sveikatos krizes.

remti veiksmus, kuriais siekiama didinti vaistų ir medicinos priemonių, krizės atveju svarbių produktų prieinamumą, pasiekiamumą ir įperkamumą, skatinant tvarias gamybos ir tiekimo grandines bei inovacijas Sąjungoje, sykiu remiant apdairų ir veiksmingą vaistų, visų pirma antimikrobinių medžiagų, vartojimą, ir remti mažiau aplinkai kenksmingų vaistų plėtrą, taip pat aplinką tausojančią vaistų ir medicinos priemonių gamybą ir šalinimą;

Veiksmai

a) parama veiksmams, kuriais siekiama Sąjungoje stiprinti laboratorijų pajėgumus ir sveikatos produktų ir krizės atveju svarbių nišinių produktų gamybą, mokslinius tyrimus, plėtrą ir jų diegimą;
b) parama veiksmams ir sąveikioms IT priemonėms, siekiant pastebėti vaistų ir medicinos priemonių stygių, jo išvengti, jį valdyti, teikti apie jį duomenis ir apie jį pranešti, sykiu prisidedant prie vaistų ir medicinos priemonių prieinamumo;
c) parama, užtikrinant sinergiją su kitomis programomis, klinikiniams tyrimams, siekiant paspartinti inovatyvių, saugių ir veiksmingų vaistų ir vakcinų kūrimą, leidimų platinti rinkoje suteikimą ir prieigą prie jų;
d) parama veiksmams, kuriais skatinama kurti inovatyvius vaistus ir vakcinas, kad būtų galima spręsti didėjančias sveikatos priežiūros problemas ir patenkinti pacientų poreikius, taip pat kurti mažiau komerciniu požiūriu pelningus produktus, pvz., antimikrobines medžiagas;
e) parama veiksmams, kuriais siekiama gerinti aplinką tausojančius vaistų ir medicinos priemonių gamybą bei šalinimą, ir veiksmams, kuriais siekiama remti mažiau aplinkai kenksmingų vaistų plėtrą;
f) parama veiksmams, kuriais skatinamas apdairus ir efektyvus vaistų, ypač antimikrobinių medžiagų, naudojimas;
g) parama veiksmams, kuriais siekiama skatinti didinti pagrindinių veikliųjų vaistinių medžiagų ir vaistų gamybą Sąjungoje, be kita ko, įvairinant veikliųjų vaistinių medžiagų ir generinių vaistų gamybą tiekimo grandinėje Sąjungoje, kad būtų sumažinta valstybių narių priklausomybė nuo tam tikrų trečiųjų valstybių;
h) parama veiksmams, kuriais siekiama skatinti vaistų ir medicinos priemonių prieinamumą, pasiekiamumą ir įperkamumą;
i) parama veiksmams, kuriais siekiama skatinti inovacijas, susijusias su nepatentuotų vaistų paskirties keitimu, performulavimu ir derinimu, užtikrinant sinergiją su kitomis programomis;
j) veiksmai, kuriais stiprinamas vaistų rizikos aplinkai vertinimas;
k) parama tarpsektorinio koordinavimo, laikantis bendros sveikatos koncepcijos, mechanizmo sukūrimui ir veikimui.

remti veiksmus, kuriais papildomi nacionaliniai pagrindinių krizės atveju svarbių produktų atsargų kaupimo veiksmai, jei reikia, Sąjungos lygmeniu, užtikrinant sinergiją su kitomis Sąjungos priemonėmis, programomis ir fondais, nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai ir glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis Sąjungos įstaigomis;

Veiksmai

a) informacijos apie nacionalinę pagrindinių krizės atveju svarbių produktų atsargų kaupimo veiklą stebėsena, siekiant nustatyti galimus papildomų atsargų kaupimo Sąjungos lygmeniu poreikius;
b) nuoseklaus pagrindinių krizės atveju svarbių produktų atsargų kaupimo valdymo Sąjungos lygmeniu užtikrinimas, papildant kitas Sąjungos priemones, programas ir fondus ir glaudžiai koordinuojant veiklą su atitinkamomis Sąjungos įstaigomis;
c) parama veiksmams, susijusiems su pagrindinių krizės atveju svarbių produktų viešuoju pirkimu ir tiekimu, kuriais prisidedama prie tų produktų prieinamumo, papildant valstybių narių atsargų kaupimo veiksmus.

sukurti medicinos, sveikatos priežiūros ir pagalbinio personalo rezervo, kurį valstybės narės savanoriškai skiria ir kurį galima mobilizuoti sveikatos krizės atveju, struktūrą ir mokymo išteklius, užtikrinant sinergiją su kitomis Sąjungos priemonėmis, programomis ir fondais, nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai ir glaudžiai bendradarbiaujant su ECDC;

Veiksmai

parama veiksmams, susijusiems su parengiamuoju darbu medicinos, sveikatos priežiūros ir pagalbinio personalo rezervo, kuris galėtų būti mobilizuotas sveikatos krizės atveju, telkimo ir mokymo Sąjungos lygmeniu srityje, glaudžiai bendradarbiaujant su ECDC, užtikrinant sinergiją su kitomis Sąjungos priemonėmis ir visapusiškai paisant valstybių narių kompetencijų; palankesnių sąlygų esamiems nacionaliniams medicinos, sveikatos priežiūros ir pagalbinio personalo rezervams keistis geriausios praktikos pavyzdžiais sudarymas.

gerinti sveikatos duomenų naudojimą ir pakartotinį naudojimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir mokslinių tyrimų bei inovacijų tikslais, skatinti skaitmeninių priemonių ir paslaugų įsisavinimą, taip pat sveikatos priežiūros sistemų skaitmeninę transformaciją, be kita ko, remiant Europos sveikatos duomenų erdvės kūrimą;

Veiksmai

a) parama Sąjungos sistemai ir atitinkamoms sąveikioms skaitmeninėms bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir bendradarbiavimo tinkluose priemonėms, įskaitant tas, kurių reikia SVT bendradarbiavimui;
b) parama brandžios, saugios ir sąveikios skaitmeninių paslaugų infrastruktūros diegimui, eksploatavimui ir priežiūrai ir duomenų kokybės užtikrinimo procesams, skirtiems duomenų mainams, prieigai prie duomenų, jų naudojimui ir pakartotiniam naudojimui; parama tarpvalstybinei tinklaveikai, be kita ko, naudojant elektroninius medicinos dokumentus, registrus ir kitas duomenų bazes ir užtikrinant jų sąveikumą; atitinkamų valdymo struktūrų ir sąveikių sveikatos informacinių sistemų kūrimas;
c) parama skaitmeninei sveikatos priežiūros ir sveikatos sistemų transformacijai, be kita ko, atliekant lyginamąją analizę ir stiprinant pajėgumus, skirtai inovatyvių priemonių ir technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, įsisavinimui ir parama sveikatos priežiūros specialistų skaitmeninių įgūdžių gerinimui;
d) parama siekiant optimaliai naudoti nuotolinės medicinos ir nuotolines sveikatos paslaugas, be kita ko, pasitelkiant atokioms vietovėms skirtą palydovinį ryšį, skatinant skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas organizacines inovacijas sveikatos priežiūros įstaigose ir propaguojant skaitmenines priemones, kuriomis remiamas piliečių įgalinimas ir į pacientą orientuota sveikatos priežiūra;
e) parama duomenų bazių ir skaitmeninių priemonių kūrimui, naudojimui ir priežiūrai, taip pat siekiant užtikrinti jų sąveikumą, be kita ko, apimant jau vykdomus projektus, kai tinkama, su kitomis stebėjimo technologijomis, pavyzdžiui, kosmoso technologijomis ir dirbtiniu intelektu;
f) parama piliečių prieigos prie savo sveikatos duomenų ir jų kontrolės gerinimui;
g) parama diegiant skaitmenines priemones ir infrastruktūrą ir užtikrinant jų sąveikumą valstybėse narėse ir tarp jų, taip pat su Sąjungos institucijomis ir įstaigomis;
h) parama parengiamiesiems veiksmams ir projektams, susijusiems su Europos sveikatos duomenų erdve;
i) veiksmai, kuriais remiami e. sveikata, pvz., perėjimas prie nuotolinės medicinos, ir vaistų skyrimas namuose;
j) parama sąveikių Europos elektroninių sveikatos registrų sukūrimui laikantis Europos keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais formato nuostatų, siekiant plėsti e. sveikatos sistemos naudojimą ir pagerinti sveikatos priežiūros sistemų tvarumą ir atsparumą.

gerinti galimybes gauti kokybiškas, į pacientą orientuotas, rezultatais grindžiamas sveikatos priežiūros ir susijusias priežiūros paslaugas, siekiant užtikrinti visuotinę sveikatos priežiūros aprėptį;

Veiksmai

a) veiksmai, kuriais skatinama neįgaliųjų prieiga prie sveikatos paslaugų ir susijusių priemonių bei priežiūros;
b) parama pirminės sveikatos priežiūros stiprinimui ir sveikatos priežiūros integracijos, kad būtų užtikrinta visuotinė sveikatos sistemos aprėptis ir vienodos galimybės naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis, stiprinimui;
c) parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama skatinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros prieinamumą, ir parama integruotiems tarpsektoriniams prevencijos, diagnostikos, gydymo ir priežiūros metodams.

remti Sąjungos sveikatos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą, jų vykdymo užtikrinimą ir prireikus jų peržiūrą, taip pat remti patikrintų, patikimų ir palyginamų kokybiškų duomenų teikimą įrodymais grindžiamo sprendimų priėmimo ir stebėsenos tikslais ir skatinti atlikti kitų atitinkamų Sąjungos politikos priemonių poveikio sveikatai vertinimus;

Veiksmai

a) parama sveikatos srities duomenų ir žinių infrastruktūrai kurti ir eksploatuoti;
b) parama Sąjungos sveikatos teisės aktų ir veiksmų įgyvendinimui, vykdymo užtikrinimui bei stebėsenai ir techninės paramos teisiniams reikalavimams įgyvendinti teikimas;
c) parama tyrimams ir analizei, kitų Sąjungos politikos veiksmų poveikio sveikatai vertinimui ir mokslinių rekomendacijų, siekiant remti įrodymais grindžiamą politikos formavimą, teikimui;
d) parama ekspertų grupėms ir komisijoms, teikiančioms konsultacijas, duomenis ir informaciją sveikatos politikos formavimui ir įgyvendinimui pagrįsti, įskaitant tolesnius sveikatos politikos įgyvendinimo vertinimus;
e) parama nacionaliniams kontaktiniams centrams ir ryšių punktams, kai jie teikia gaires, informaciją ir pagalbą, susijusią su Sąjungos sveikatos teisės aktų ir Programos skatinimu ir įgyvendinimu;
f) audito ir vertinimo veikla pagal Sąjungos teisės aktus, kai tikslinga;
g) parama įgyvendinant ir toliau plėtojant Sąjungos tabako kontrolės politiką ir teisės aktus;
h) parama nacionalinėms sistemoms, kiek tai susiję su teisės aktų dėl medžiagų, gautų iš žmogaus, įgyvendinimu, ir kiek tai susiję su tokių medžiagų tvaraus ir saugaus tiekimo skatinimu vykdant tinklaveiką;
i) parama valstybėms narėms, kad jos stiprintų savo sveikatos priežiūros sistemų administracinį pajėgumą bendradarbiaudamos ir keisdamosi geriausia patirtimi;
j) parama žinių perdavimo veiksmams ir Sąjungos lygmens bendradarbiavimui, siekiant padėti vykdyti nacionalinius reformų procesus, kuriais siekiama didesnio sveikatos sistemų veiksmingumo, prieinamumo, tvarumo ir atsparumo, užtikrinant sąsają su turimu Sąjungos finansavimu;
k) parama pajėgumo stiprinimui investuojant į sveikatos sistemos reformas ir jas įgyvendinant, įskaitant strateginį planavimą ir galimybę gauti finansavimą iš kelių šaltinių.

remti integruotą valstybių narių tarpusavio ir visų pirma jų sveikatos sistemų veiklą, įskaitant didelio poveikio prevencijos praktikos įgyvendinimą, remti su SVT vertinimu susijusį darbą ir stiprinti bei plėsti tinklaveiką per ERCT ir kitus tarpvalstybinius tinklus, be kita ko, susijusį su kitomis ligomis, o ne vien tik retosiomis ligomis, siekiant padidinti pacientų aprėptį ir pagerinti atsaką į mažai paplitusias ligas ir sudėtingas užkrečiamąsias bei neužkrečiamąsias ligas;

Veiksmai

a) parama gerosios praktikos ir inovacinių sprendimų, turinčių nustatytą pridėtinę vertę Sąjungos lygmeniu, perdavimui, pritaikymui ir plėtrai valstybėse narėse, visų pirma numatant konkrečioms valstybėms narėms ar valstybių narių grupėms, kurių poreikiai didžiausi, pritaikytą pagalbą, finansuojant konkrečius projektus, įskaitant porinius projektus, ekspertų konsultacijas ir tarpusavio paramą;
b) parama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir partnerystėms, be kita ko, pasienio regionuose, siekiant perduoti ir plėtoti inovatyvius sprendimus;
c) tarpsektorinio bendradarbiavimo ir koordinavimo stiprinimas;
d) parama ERCT veikimui ir naujų tarpvalstybinių tinklų kūrimui ir veikimui, kaip numatyta pagal Sąjungos sveikatos teisės aktus, ir parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama koordinuoti tokių tinklų ir nacionalinių sveikatos sistemų veiklą;
e) parama tolesniam ERCT įgyvendinimui valstybėse narėse ir jų stiprinimo skatinimas, inter alia, nuolat analizuojant, stebint, vertinant ir tobulinant;
f) parama naujų ERCT kūrimui, siekiant apimti retas sudėtingas ir mažai paplitusias ligas, kai tikslinga, ir parama ERCT tarpusavio bendradarbiavimui siekiant tenkinti daugiasisteminius poreikius, kylančius dėl mažai paplitusių ligų ir retų ligų, ir sudaryti palankesnes sąlygas kryžminei įvairių specialybių ir disciplinų tinklaveikai;
g) parama valstybėms narėms tobulinant ir toliau plėtojant bei įgyvendinant ERCT registrus;
h) konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais.

remti pasaulinius įsipareigojimus ir sveikatos srities iniciatyvas stiprinant Sąjungos paramą tarptautinių organizacijų, visų pirma PSO, veiksmams ir skatinant bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis.

Veiksmai

a) parama veiksmams, kuriais prisidedama prie PSO, kaip vadovaujančios ir koordinuojančios sveikatos srities institucijos Jungtinėse Tautose, pateikiamos programos tikslų;
b) parama Sąjungos institucijų, Sąjungos agentūrų ir tarptautinių organizacijų bei tinklų bendradarbiavimui ir parama Sąjungos indėliui į pasaulines iniciatyvas;
c) parama bendradarbiavimui su trečiosiomis valstybėmis, kiek tai susiję su sritimis, kurias apima Programa;
d) parama veiksmams, kuriais siekiama skatinti tarptautinio vaistų ir medicinos priemonių reglamentavimo konvergenciją.