Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA)

Kodėl mums reikalinga HERA?

Visame pasaulyje daugėja infekcinių ligų protrūkių
COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtis rodo, kad bendradarbiavimas mums suteikia stiprybės, tačiau turime būti geriau pasirengę būsimoms pandemijoms ir pereiti nuo ad hoc prie struktūrinio bendradarbiavimo su visais veikėjais
HERA misija
Tinkamesnis ES sveikatos saugumo klausimų koordinavimas prieš krizes ir jų metu
ES valstybių narių, pramonės atstovų ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų sutelkimas
Medicininių atsako priemonių kūrimas, gamyba, viešieji pirkimai, atsargų kaupimas ir teisingas paskirstymas
Pasaulinės reagavimo į ekstremaliąsias sveikatos situacijas struktūros stiprinimas

HERA yra bendras valstybių narių ir ES institucijų išteklių ir misijų kontrolės centras, padedantis ES tinkamiau pasirengti tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai.

HERA funkcijos

Pasirengimo etapas
Grėsmių įvertinimas ir žvalgybinės informacijos rinkimas
Pažangių mokslinių tyrimų ir plėtros projektų, skirtų medicininėms atsako priemonėms, vykdymas
Pramonės pajėgumų didinimas
Medicininių atsako priemonių pirkimas ir platinimas
Atsargų kaupimo pajėgumų didinimas
Žinių ir įgūdžių stiprinimas

Ekstremaliosios situacijos etapas
Medicininių atsako priemonių prieinamumo, tiekimo ir pristatymo užtikrinimas
Centrinės perkančiosios organizacijos vaidmuo
Medicininių atsako priemonių stebėsena
Neatidėliotinos priemonės, susijusios su moksliniais tyrimais, pajėgumais staiga padidinti gamybos apimtį įgyvendinant projektą „ES FAB“ ir skubiu finansavimu

Kas yra medicininės atsako priemonės?
Medicininės atsako priemonės naudojamos ligų diagnostikai, ligų prevencijai, apsaugai nuo jų arba gydymui esant ekstremaliajai visuomenės sveikatos situacijai. Pavyzdžiai: vakcinos, antibiotikai, medicininė įranga, cheminiai priešnuodžiai, terapijos priemonės, diagnostiniai tyrimai arba asmeninės apsaugos priemonės, pvz., pirštinės ar kaukės

Tarptautinis aspektas

Glaudžiai bendradarbiaudama su pasauliniais partneriais, HERA sieks:
Šalinti tarptautinės tiekimo grandinės kliūtis ir didinti pasaulinius gamybos pajėgumus
Stiprinti pasaulinę priežiūrą
Ekstremaliosios sveikatai situacijos atveju sudaryti palankesnes sąlygas tarptautiniam bendradarbiavimui ir paramai medicininių atsako priemonių srityje
Remti mažų ir vidutinių pajamų šalis, kad jos kauptų ekspertines žinias ir plėtotų gamybos ir paskirstymo pajėgumus
Didinti galimybes naudotis ES finansuojamomis medicininėmis atsako priemonėmis
Valdymas

HERA valdyba: formuoja ES ir nacionalinio pasirengimo ir reagavimo sveikatos srityje strateginę kryptį

• Narės: valstybės narės, Europos Komisija
HERA tinklas, bendradarbiaudamas su panašiomis nacionalinėmis ar regioninėmis valdžios institucijomis, padeda užtikrinti, kad netrūktų medicininių atsako priemonių ir kad jos būtų prieinamos
HERA patariamasis forumas, kuriame dalyvauja išorės suinteresuotieji subjektai (pramonės atstovai,akademinė bendruomenė ir pilietinė visuomenė), konsultuoja HERA mokslinės, sveikatos ir pramoninės veiklos planavimo ir įgyvendinimo srityje
Sveikatos krizių valdyba: koordinuoja veiksmus reaguojant į krizę
• Narės: valstybės narės, Europos Komisija