Program Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027

Ogólny cel Programu: poprawa dobrobytu społeczności przygranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru przygranicznego Litwy i Polski.

Regiony (na poziomie NUTS-3) po obu stronach granicy objęte Programem to:
• okręg olicki (Alytaus apskritis), Litwa,
• okręg kowieński (Kauno apskritis), Litwa,
• okręg mariampolski (Marijampolės apskritis), Litwa,
• okręg tauroski (Tauragės apskritis), Litwa,
• okręg wileński (z wyłączeniem miasta Wilno)(Vilniaus apskritis), Litwa,
• podregion ełcki, Polska,
• podregion suwalski, Polska,
• podregion białostocki, Polska.
Całkowity wstępny budżet Programu wynosi 57,1 mln. EUR, z czego EFRR finansuje 45,7 mln. Eur.

Głowne cele Programu

Program realizuje 3 priorytety
Priorytet 1. Promowanie dobrostanu środowiskowego
Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
Priorytet 3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Priorytet 1. Promowanie dobrostanu środowiskowego
Cel szczegółowy SO (vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
Wstępny wkład UE: 30% całkowitego budżetu (13,7 mln EUR dofinansowania z EFRR)
Powiązane rodzaje działań:
• wymiana doświadczeń w zakresie polityk realizowanych w dziedzinie ochrony przyrody, zachowania bioróżnorodności, redukcji zanieczyszczeń, rozwoju zielonej infrastruktury;
• wspólne działania oraz współpraca w zakresie edukacji ekologicznej i podnoszenia świadomości;
• adaptacja obszarów chronionych na potrzeby zrównoważonej turystyki i edukacji;
• utrzymanie oraz poprawa stanu zielonych przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich i miejskich;
• wspólne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia wody (pestycydy, metale ciężkie, inne zanieczyszczenia), w tym zanieczyszczenia wody w zlewniach rzek;
• wspólne opracowywanie pilotażowych rozwiązań w zakresie wody i ścieków;
• współpraca i wspólne działania identyfikujące oraz wzmacniające powiązania funkcjonalne i/lub obszary w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody, na obszarze objętym Programem i w jego najbliższym otoczeniu, zwiększające zakres pozytywnego wpływu na środowisko w obszarze transgranicznym.

Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
Cel szczegółowy SO (v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.
Wstępny wkład UE: 20% całkowitego budżetu (9.14 mln EUR dofinansowania z EFRR)
Powiązane rodzaje działań:
• wspólny rozwój lub modernizacja usług opieki zdrowotnej, usług opieki długoterminowej, infolinii pomocowych, usług on-line związanych ze zdrowiem, usług ratownictwa medycznego, wspólne szkolenia dla personelu medycznego, pomocniczego i wolontariuszy;
• wspólne działania oraz współpraca sprzyjające aktywnemu i zdrowemu starzeniu się;
• rozwój mobilnych usług opieki zdrowotnej;
• wspólne działania oraz współpraca w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Cel szczegółowy SO (vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
Wstępny wkład UE: 30% całkowitego budżetu (13.7 mln EUR dofinansowania z EFRR)
Powiązane rodzaje działań:
• rozwój wspólnych strategii marketingowych oraz ich wdrażanie;
• rozwój wspólnych szlaków turystycznych i kulturowych;
• wspólne imprezy i wydarzenia kulturalne, w tym poszukiwanie partnerów po drugiej stronie granicy z podobnymi inicjatywami;
• rozwój wspólnych produktów turystycznych i kulturowych;
• zrównoważony rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, w tym wartości niematerialnych, dla potrzeb turystyki i społeczności (społecznych, edukacyjnych, kulturalnych);
• wspólne inicjatywy w zakresie utrzymania i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
• współpraca i wspólne działania wdrażające koncepcję turystycznego transgranicznego obszaru funkcjonalnego zaproponowaną w studium Komisji Europejskiej „Identyfikacja kluczowych elementów turystycznego transgranicznego obszaru funkcjonalnego na pograniczu litewsko-polskim”.

Priorytet 3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami
Cel szczegółowy ISO (c) Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie
Wstępny wkład UE: 10% całkowitego budżetu (4.57 mln EUR dofinansowania z EFRR)
Powiązane rodzaje działań
• realizacja inicjatyw (konferencje, warsztaty itp.), mających na celu wzmocnienie zdolności lokalnych podmiotów do tworzenia sieci kontaktów i współpracy;
• wspólne szkolenia i inne działania na rzecz budowania potencjału;
• wspólne imprezy i wydarzenia kulturalne;
• działania wspierające zaangażowanie obywateli w podejmowanie decyzji, partycypację polityczną, wzmacnianie organizacji społeczności lokalnych, wzmacnianie potencjału obywateli i ich zaangażowania;
• zakup niewielkiego sprzętu oraz niewielkiej skali inwestycje niezbędne dla współpracy i zrównoważonych działań;
• promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród społeczności przygranicznych.

Cel szczegółowy ISO (f) inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą
Wstępny wkład UE: 10% całkowitego budżetu (4.57 mln EUR dofinansowania z EFRR)
Powiązane rodzaje działań
• transfer dobrych praktyk oraz współpraca między władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, a także dostawcami usług publicznych;
• opracowywanie i wdrażanie wspólnych programów szkoleniowych, szkoleń i studiów online; współpraca i wspólne działania w dziedzinie kształcenia zawodowego;
• współpraca z pracodawcami i organizowanie praktycznej nauki zawodu w prywatnych firmach znajdujących się na Obszarze Programu;
• wspólne działania oraz współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i służb ratowniczych;
• wymiana doświadczeń w zakresie polityk z dziedziny gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywności energetycznej;
• wymiana najlepszych praktyk w zakresie integracji społecznej i pracy z grupami będącymi w niekorzystnej sytuacji; wspólny rozwój lub modernizacja usług społecznych, w tym poprzez działania pilotażowe i innowacje społeczne; wspólne szkolenia dla dostawców usług społecznych i innych specjalistów pracujących z grupami docelowymi;
• wspólne działania (wydarzenia, warsztaty, itp.) dla grup docelowych;
• zakup niewielkiego sprzętu oraz niewielkiej skali inwestycje niezbędne dla współpracy i podtrzymania trwałości jej efektów; .
• wspólne działania identyfikujące i wzmacniające funkcjonalne powiązania tematyczne na Obszarze Programu i w jego najbliższym otoczeniu, wzmacniające oddziaływanie na obszar transgraniczny.