Mapa drogowa Transgranicznej Sieci Gotowości i Reagowania na Choroby

Koncepcja działania Sieci przyjęta!

W dniach 23-25 sierpnia 2021 roku w Augustowie odbyło się Seminarium pt. “Współpraca transgraniczna w zakresie gotowości i reagowania na choroby”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Partnerów Projektu LT-PL-5R-356 „STRENGTHENING THE CROSS-BORDER DISEASE PREPAREDNESS AND RESPONSE SYSTEM” oraz zaproszeni reprezentanci sektora opieki zdrowotnej pogranicza litewsko – polskiego.

Program seminarium obejmował zagadnienia miejsca polityka zdrowotnej w polityce publicznej oraz programowania współpracy partnerskiej i współdziałania w obszarach przeciwdziałania i reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia.

Głównym celem seminarium była facylitacja tworzącej się Transgranicznej Sieci Gotowości i Reagowania na Choroby. Uczestnicy wspólnie określili obszary przyszłej współpracy, cele działania i system instytucjonalny Sieci. Poddano pod dyskusję zapisy Porozumienia o utworzeniu Sieci, które obecnie poddawane są analizom prawnym na poziomie instytucji Partnerów Projektu.