Współpraca

Ramy potencjalnej współpracy są szerokie i elastyczne

Nasza Sieć jest przejawem wspólnej troski i chęci wspólpracy na rzecz ochrony i regowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. Wiemy, że nie jesteśmy w tym osamotnieni i możemy liczyć na współpracę i wsparcie z zewnatrz.

ERASMUS+

Celem Programu jest wspieranie – w ramach uczenia się przez całe życie – rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu, w Europie i poza nią

UNIJNY MECHANIZM OCHRONY LUDNOŚCI

Głównym celem mechanizmu jest poprawa skuteczności systemów zapobiegania, gotowości i reagowania na wszelkiego rodzaju klęski i katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka na terytorium UE lub poza nim.

EU4HEALTH 2024

Program UE dla zdrowia jest szeroko zakrojoną reakcją Unii na COVID-19. Pandemia ma daleko idące skutki dla pacjentów, pracowników służby zdrowia i systemów opieki zdrowotnej w Europie. Nowy Program UE dla zdrowia będzie wykraczał poza reagowanie kryzysowe, będzie dotyczył kwestii odporności systemów opieki zdrowotnej. 

HORYZONT EUROPA

Celem ogólnym Programu jest osiągnięcie naukowego, technologicznego, gospodarczego i społecznego oddziaływania w wyniku inwestycji Unii w badania naukowe i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii i przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Unii we wszystkich państwach członkowskich

CYFROWA EUROPA

Program ma na celu poprawę i wspieranie zdolności cyfrowych oraz rozszerzenie i ułatwienie dostępu i korzystania z technologii cyfrowych.

INTERREG VIA

W ramach europejskiej polityki spójności, Interreg ma na celu zmniejszenie przepaści między Europą a jej obywatelami poprzez poprawę spójności społecznej i jakości życia