Žinių bazė

Žinių bazė

Žinių bazė

Prieiga prie informacijos apie aktualius ir strateginius klausimus, susijusius su apsauga ir atsaku į infekcines ligas.

Straipsniai ir tyrimų rezultatai

Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA)

Klausimai ir atsakymai. Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA)

TENDENCIJŲ MOKSLO SRITYJE NUSTATYMAS: Žinomi yra superkompiuterio atliktos COVID-19 analizės rezultatai

Tyrimų, skirtų kovai su COVID-19, apžvalga

Išsamesnis užsikrėtimo koronavirusu mechanizmų aprašymas, siekiant patobulinti gydymo metodus

Septyni COVID-19 simptomai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį

ES PASIENIO REGIONAI. GYVOSIOS EUROPOS INTEGRACIJOS LABORATORIJOS

dokumentAI

ES vaistų strategija

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2021 m. rugsėjo 16 d. kuriuo įsteigiama Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA)

ES TERAPINIŲ VAISTŲ NUO COVID-19 STRATEGIJA

Europos sveikatos sąjungos kurimas: ES atsparumo tarpvalstybinems gresmems sveikatai didinimas

Vieninga kova su COVID-19 pandemija

Optimalaus ir racionalaus vaistų tiekimo, siekiant išvengti jų stygiaus COVID-19 protrūkio metu, gairės

Sveikatos priežiūros specialistų laisvo judėjimo ir rengimo būtiniausio derinimo, atsižvelgiant į neatidėliotinas COVID-19 priemones, gairės. Rekomendacijos dėl Direktyvos 2005/36/EB

ES pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju vykstant su COVID-19 krize susijusiam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui sveikatos priežiūros srityje gairės

ES vakcinų nuo COVID-19 strategija

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/369 2016 m. kovo 15 d. dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje

Europos sveikatos sąjunga: bendra kova su sveikatos krizėmis. ES AGENTŪRŲ VAIDMUO

Europos sveikatos sąjunga: Koronaviruso poveikis ir atsakas į šio viruso grėsmę

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/369 2016 m. kovo 15 d. dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1082/2013/ES 2013 m. spalio 22 d. dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB

KOMISIJOS KOMUNIKATAS dėl efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų

TARYBOS DIREKTYVA 1993 m. birželio 14 d. dėl medicinos prietaisų

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1313/2013/ES 2013 m. gruodžio 17 d. dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1082/2013/ES 2013 m. spalio 22 d. dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB

COVID-19 Sienų valdymo priemonių, skirtų sveikatai apsaugoti ir prekių bei pagrindinių paslaugų prieinamumui užtikrinti, gairės

Mokymų medžiaga